گزارش ها

1398
بررسی وضعیت آلاینده ازن در شهر تهران

بررسی وضعیت آلاینده ازن در شهر تهران

نویسندگان: سولماز احدی، محسن روشنی، حسین شهبازی، زهرا باطنی

دانلود
1398
سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1396

سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1396

نویسندگان:

دانلود
1398
بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی در منطقه 22 بر میدان باد شهر تهران

بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی در منطقه 22 بر میدان باد شهر تهران

نویسندگان: مهدی بابایی، حسین شهبازی

دانلود
1396
سامانه پیش‌بینی آلودگی هوای شهر تهران

سامانه پیش‌بینی آلودگی هوای شهر تهران

نویسندگان: حسین شهبازی، سارا تربتیان، وحید حسینی

دانلود
1396
برنامه پیشنهادی کاهش آلودگی هوای شهر تهران

برنامه پیشنهادی کاهش آلودگی هوای شهر تهران

نویسندگان: حسین شهبازی، وحید حسینی

دانلود
1394
سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392 جلد اول: گزارش جامع سیاهه انتشار شهر تهران

سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392 جلد اول: گزارش جامع سیاهه انتشار شهر تهران

نویسندگان: حسین شهبازی، علی مصطفی‌زاده، مسعود احمدی، سینا تقوایی، مهدی بابایی، یاسمین سلامت، حسین افشین، وحید حسینی

دانلود
1395
ارزیابی اثربخشی پروژه تعویض کاتالیست تاکسی های شهر تهران

ارزیابی اثربخشی پروژه تعویض کاتالیست تاکسی های شهر تهران

نویسندگان: فرزاد استقامت، حسین شهبازی، وحید حسینی

دانلود
1394
بررسی تاثیر اعمال محدودیت ترافیکی زوج و فرد در حجم ترافیک و سطح انتشار آلاینده‌ها در شهر تهران

بررسی تاثیر اعمال محدودیت ترافیکی زوج و فرد در حجم ترافیک و سطح انتشار آلاینده‌ها در شهر تهران

نویسندگان: حسین شهبازی، وحید حسینی

دانلود
1394
سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392 جلد دوم: منابع متحرک

سیاهه انتشار آلایندگی شهر تهران برای سال مبنای 1392 جلد دوم: منابع متحرک

نویسندگان: حسین شهبازی، مهدی بابایی، حسین افشین، وحید حسینی

دانلود