راه‌اندازی اولین سامانه ترکیبی (فیزیکی-آماری) پیش‌بینی بار کوتاه مدت در کشور

1396 - اکنون
سمت: سمت در پروژه: طراح و مدیر اجرایی