راه‌اندازی اولین سامانه بومی پیش‌بینی آلودگی هوا در کشور (apfs.tehran.ir)

1392 - 1396
سمت: سمت در پروژه: طراح و مدیر اجرایی