بررسی تاثیر بلند مرتبه سازی در منطقه 22 بر میدان باد شهر تهران

1397 - 1398
سمت: سمت در پروژه: مدیر اجرایی