مقالات

 • Shahbazi, Hossein, and Vahid Hosseini. "Impact of mobile source emission inventory adjustment on air pollution photochemical model performance." Urban Climate 32 (2020): 100618.
 • Torbatian, Sara, Ali Hoshyaripour, Hossein Shahbazi, and Vahid Hosseini. "Air pollution trends in Tehran and their anthropogenic drivers." Atmospheric Pollution Research 11, no. 3 (2020): 429-442.
 • Shahbazi, Hossein, Vahid Hosseini, Sara Torbatian, and Masoud Hamedi. “Assessment of Emission Reduction Scenarios with a Focus on the Impact of Vehicle Fleets on Tehran Air Quality: Case Study.” Transportation Research Record 2673, no. 5 (May 2019): 197–207.
 • Shahbazi, Hossein, Amin Hassani, and Vahid Hosseini. "Evaluation of Tehran clean air action plan using emission inventory approach." Urban Climate 27 (2019): 446-456.
 • Shahbazi, Hossein, Rouhollah Ganjiazad, Vahid Hosseini, and Masoud Hamedi. "Investigating the influence of traffic emission reduction plans on Tehran air quality using WRF/CAMx modeling tools." Transportation Research Part D: Transport and Environment 57 (2017): 484-495.
 • Shahbazi, Hossein, Vahid Hosseini, Yousef Rashidi, and Parya Broomandi. "Analytical Decision Supports System for Urban Air Quality Management in Tehran: Meteorological and Photochemical models." Iranian Journal of Health, Safety and Environment 5, no. 3 (2018): 1017-1026.
 • Shahbazi, Hossein, Sajjad Karimi, Vahid Hosseini, Daniel Yazgi, and Sara Torbatian. "A novel regression imputation framework for Tehran air pollution monitoring network using outputs from WRF and CAMx models." Atmospheric Environment (2018).
 • Shahbazi, Hossein, Masoud Reyhanian, Vahid Hosseini, and Hossein Afshin. "The relative contributions of mobile sources to air pollutant emissions in Tehran, Iran: an emission inventory approach." Emission Control Science and Technology 2, no. 1 (2016): 44-56.
 • Shahbazi, Hossein, Sina Taghvaee, Vahid Hosseini, and Hossein Afshin. "A GIS based emission inventory development for Tehran." Urban Climate 17 (2016): 216-229.
 • Hosseini, Vahid, and Hossein Shahbazi. "Urban air pollution in Iran." Iranian Studies 49, no. 6 (2016): 1029-1046
 • وحید حسینی; حسین شهبازی. "آلودگی هوا و ترافیک". دانشنامه محیط زیست, 1, 1, 1398, 1-16.
 • حسین شهبازی، وحید حسینی، یوسف رشیدی، بررسی میزان تاثیر شرایط اولیه و مرزی بر دقت مدل‌سازی آلودگی هوا بر روی منطقه تهران، فصلنامه علوم محیطی، دوره دوازدهم، شماره 3، پاییز 1393.
 • حسین شهبازی، وحید حسینی، سامانه پیش بینی آلودگی هوای شهر تهران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و دوم، شماره سوم، پاییز 1396، شماره پیاپی 126
 • Shahbazi, H., Torbatian, S., Hosseini, V., & Hamedi, M. (2019). Assessment of emission reduction scenarios with a focus on the impact of vehicle fleets on Tehran air quality – a case study, In Transportation Research Board 98th Annual Meeting (No. 19-00559).
 • Shahbazi, Hossein, Ganjiazad, Rouhollah, Saeedi, Milad and Hosseini, Vahid, Investigation of the influence of carburetor motorcycles replacement by electrically charged motorcycles due to LEZ implementation on Tehran air quality, 11th International Conference on Air Quality: Science and Application" 12-16 March 2018, Barcelona, Spain
 • Shahbazi, H., Hosseini, V., & Hamedi, M. (2014). Investigating the Effect of Odd-Even Day Traffic Restriction Policy on Tehran Air Quality. In Transportation Research Board 93rd Annual Meeting (No. 14-4257).
 • Shahbazi, H., Ganjiazad, R., Hosseini, V., & Hamedi, M. (2017). Model for Impact Evaluation of Traffic Restriction Policies on Air Quality in Tehran, Iran, In Transportation Research Board 96th Annual Meeting (No. 17-02742).
 • Shahbazi, Hossein, Ganjiazad, Rouhollah, Hosseini, Vahid and Hamedi, Masoud. "A Model for Evaluating the Effect of Traffic Restriction Policies on Emission of Mobile Sources and Air Quality in Tehran", 16th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, 2017.
 • Shahbazi, Hossein, Hassani, Amin and Hosseini, Vahid, Effectiveness of mitigation scenarios in reducing pollution emission from transport sector in Tehran, 17th International Conference on Traffic and Transportation Engineering, 2017.
 • حسین شهبازی، وحید حسینی، وحید ابراهیمی‌راد، سامانه تحت وب مدیریت آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه شهر تهران بر پایه سیاهه انتشار، شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل و ترافیک، تهران، 1395.
 • حسین شهبازی، یوسف رشیدی، وحید حسینی، بررسی اثر تغییر الگوی ترافیک بین روز کاری و روز تعطیل بر پخش آلایندگی منوکسیدکربن، دوازدهمین کنفرانس بین‌المللی حمل و نقل و ترافیک، اسفند 1391، تهران.
 • حسین شهبازی، وحید حسینی، سامانه پیش‌بینی آلودگی هوای شهر تهران، اولین کنفرانس بین‌المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری، مشهد، 1395.
 • Shahbazi, Hossein, Torbatian, Sara, Karimi, Sajjad, Gholipour, Saman and Hosseini, Vahid, Assessment of temporal and spatial variations of PM2.5 in Tehran during 2016-2017, 6th National Conference on Air Quality Management, 2018, Tehran.
 • Torbatian, Sara, Shahbazi, Hossein and Hosseini, Vahid, Estimating the health burden associated with exposure to ambient PM2.5 levels, a case study in Tehran, 6th National Conference on Air Quality Management, 2018, Tehran.
 • روح‌اله گنجی‌آزاد، حسین شهبازی، وحید حسینی، کیهان بابایی، شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی غلظت آلاینده‌ها اطراف فرودگاه مهرآباد با استفاده از نرم افزار Fluidyn، ششمین کنفرانس ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1396، تهران.
 • سرمد قادر، دانیال یازجی، حسین شهبازی، پیش‌بینی میدان باد و سایر میدان‌های هواشناسی در محدوده شهر تهران با استفاده از یک سامانه همادی توسعه داده شده برای مدل WRF جهت استفاده در مدل‌های آلودگی هوا، چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1394، تهران.
 • میلاد سعیدی، حسین شهبازی، وحید حسینی، امیر شاملو، بررسی تاثیر سناریوی حذف موتورسیکلت های کاربوراتوری از شهر تهران بر کیفیت هوا، پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1395، تهران.
 • روح‌اله گنجی‌آزاد، حسین شهبازی، وحید حسینی، کیهان بابایی، توسعه سیاهه انتشار برای فرودگاه مهرآباد تهران و فرودگاه بین‌المللی امام خمینی، ششمین کنفرانس ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1396، تهران.
 • حسین شهبازی، سینا تقوایی، وحید حسینی، حسین افشین، سیاهه انتشار آلایندگی مقدماتی شهر تهران برای سال مبناء 1392، چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1394، تهران.
 • حسین شهبازی، وحید حسینی، حسین افشین، بررسی اهمیت ذرات معلق سایشی در آلودگی هوای شهری – مطالعه موردی: شهر تهران، چهارمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1394، تهران.
 • حسین شهبازی، بررسی تاثیر شرایط هواشناسی بر غلظت آلاینده‌های گازی بر روی شهر تهران در یک اپیزود بحرانی آلودگی هوا با استفاده از مدل‌های هواشناسی و فتوشیمیایی، اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست، پاییز 1392، مشهد.
 • حسین شهبازی، وحید حسینی، یوسف رشیدی، بررسی میزان تاثیر شرایط اولیه و مرزی بر دقت مدل‌سازی آلودگی هوا بر روی منطقه تهران، دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1392، تهران.
 • حسین شهبازی، مهدی بابایی، وحید حسینی، حسین افشین، سیاهه انتشار مقدماتی منابع متحرک آلایندگی شهر تهران، سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1394، تهران.
 • حسین شهبازی، یوسف رشیدی، وحید حسینی، بررسی پراکندگی آلاینده‌های اصلی هوا در شهر تهران در یک اپیزود بحرانی، اولین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا، 1391، تهران.